-->
BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Студентски общежития

Справка - Заетост на базата на СО1 и СО2 на ВТУ "Т.Каблешков" към 01.03.2010г.

Подаване на документи за учебната 2009/2010 г.

 

Необходими документи:

  • Молба-декларация /по образец/
    1. За студенти редовно обучение 1-ви курс – молба-декларация се получава от инспектор учебна дейност, който попълва данните за състезателния бал на кандидата.
    2. За студенти редовно обучение 2, 3, 4 курс – молба-декларация се получава от Студентския съвет /Общежитие №2, 1-ви етаж/ и се заверява от инспектор учебна дейност с данни относно студентското положение на кандидата.
  • Служебни бележки за доходи на родителите от предходните 6 /шест/ месеца на 2009 г. За безработните родители се представят бележки от Бюро по труда, или нотариално заверена декларация.
  • За братя и сестри над 18 год. се представят служебни бележки, че са ученици от съответните уч. заведения.
  • Документ за самоличност /лична карта/
  • Фискален бон за внесена такса за подаване документи за общежитие в размер на 6 /шест/ лева, заплатена в касата на общежитията.

 

Важни срокове:

1. За студентите 1-ви курс молба-декларация се подава при записването за студент редовно обучение при инспектор учебна дейност: от 10.08. до 26.08.2009 г.

2. За студентите редовно обучение 2, 3, 4 курс – документите се подават в стаята на Студентския съвет от понеделник до петък, от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа:
от 14.07. до 28.08.2009 г. за І-во класиране;
от 14.09. до 18.09.2009 г. за ІІ-ро класиране

 

КЛАСИРАНЕ, НАСТАНЯВАНЕ И ТАКСИ:

Класирането за настаняване на студенти редовно обучение се извършва от Комисия по социално-битовите въпроси на учащите се /КСБВУ/ при училището, утвърждава се от Ректора на ВТУ и се публикува на информационните табла на Студентския съвет, общежитията и сайта на ВТУ.

2. За студентите редовно обучение 2, 3, 4 курс – документите се подават в стаята на Студентския съвет от понеделник до петък, от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа:
от 14.07. до 28.08.2009 г. за І-во класиране;
от 14.09. до 18.09.2009 г. за ІІ-ро класиране

Класиране Важни срокове
За студентите от всички курсове:
Първо класиране:
03.09.2009г.
Срок за настаняване:
от 07.09. до 14.09.2009 г. лично от домакинките на общежитията от 9.00 до 16.00 часа.
За студентите от всички курсове:
Второ класиране:
23.09.2009г.
Срок за настаняване:
24, 25, 28, 29, 30.09.2009 г. от 9.00 до 16.00 часа.

 

За всяко следващо класиране срока за настаняване е седем дни. След това леглото се предоставя на друг кандидат. При настаняването студентите редовно обучение се запознават с Правилника за вътрешния ред в общежитията, попълват настанителен картон при домакина на общежитието, представят 2 /два/ броя снимки и заплащат 20 /двадесет/ лева семестриален депозит /съгласно чл.4 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове/.

ЗА СПРАВКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
- телефони: 9709334, 9709206, 9709423, 9709261
- председател на КСБВУ – 0888985185
- председател на Студентския съвет – 0887471625

 

Назад