Факултет ТМ

Факултет ТМ

Основни функции:

1. Организира и провежда обучение на студенти в ОКС „бакалавър” и „магистър”, докторанти и специализанти. Обучението се провежда от академичния състав на катедрите. Учебната документация, по която се провежда обучението се приема от ФС и АС.
2. Организира и извършва научноизследователска, проектантска и консултантска дейност по проекти или договори – вътрешни или сключени с външни организации или по международни програми, които се изпълняват от колективи от катедрите.
3. Извършва административно обслужване на студентите:
3.1. уреждане на студентското положение – при записване и заверяване на семестъра, прекъсване и възстановяване на студентски права, трансфер от друго висше училище, смяна на специалност или форма на обучение;
3.2. издаване на документи за студентското положение – уверения, служебни бележки, академични справки;
3.3. водене на документация за изпити – изготвяне на графици за изпитните сесии, издаване на изпитни протоколи, поддръжка на главните книги.
4. Поддържа и развива учебната материална база.