Декан на факултет "Техника и строителни технологии в транспорта"

Име: ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
Тел./Факс: (+359 2) 02/9709-453
e-mail:

f_tctt@vtu.bg

Образование и академично израстване:
  • Строителен инженер, специалност "Транспортно строителство" – профил "Пътно строителство", ВИАС, София-1981 г.
  • Следдипломна квалификация към катедра "Пътища" на ВИАС – 1983-1985 г.
  • Асистент по научна специалност 02.15.12 "Проектиране, строителство и поддържане на улици и автомобилни пътища" в катедра "Транспортно строителство" на ВВТУ "Т.Каблешков"-1990г.
  • Доктор по научната специалност 02.15.12 "Проектиране, строителство и поддържане на улици и автомобилни пътища", СНС по високо и ниско строителство към ВАК - 1999 г., с тема на дисертационния труд: "Пътища за специализирани автотранспортни средства – проблеми и решения"
  • Доцент по научната специалност 02.15.12 "Проектиране, строителство и поддържане на улици и автомобилни пътища" в катедра "Транспортно строителство" на ВТУ "Т.Каблешков"-2002 г.
  • Член на СНС по високо и ниско строителство към ВАК - 2007 г.
Основни лекционни курсове:

Проектиране и строителство на пътища /бакалавърски курс/, Градоустройство, градско движение и улици /бакалавърски курс/, Проектиране и реконструкция на пътища /магистърски курс/, Аеродруми /магистърски курс/

Професионално развитие:

от м.09.2009г.: Декан на факултет "ТСТТ" при ВТУ "Т. Каблешков"
от 05.12.2008г.: Декан на факултет "Транспортна инфраструктура" във ВТУ "Т. Каблешков"
от 2006г.: Участник от България в COST ACTION 354
от 2006г.: Член на националния експертен съвет по устройство на територията и благоустройството към МРРБ
от 2005г.: Член на КИИП с пълна проектантска правоспособност по "Транспортно строителство"
от 2003г.: Ръководител на катедра "Транспортно строителство" във ВТУ "Т. Каблешков"
1990 - 2002г.: Асистент, старши и главен асистент в катедра "Транспортно строителство" във ВТУ "Т. Каблешков"
1981 - 1990г.: Проектант в отдел "Генплан и транспорт" на КИПП "Металургпроект", София - 1981 г.

Интереси:

Проектиране на пътища и улици, организация на движението, използване на промишлени отпадъци в пътните конструкции

Публикационна дейност:

Над 60 публикации в областта на пътното строителство в България, Русия, Полша, Чехия, Словакия, Сърбия и Италия. Автор е на един учебник /три издания/.

Друга дейност:

Автор е на над 80 проекта в областта на пътното строителство, от които един в чужбина.