Заместник-декан на Факултет КЕТ

Заместник-декан на факултет
"Комуникации и електрообзавеждане в транспорта"

Име:

МАРИЯ ПЕТКОВА ХРИСТОВА

научно звание:
научна степен:тел.:
e-mail:

доцент
доктор
(+359 2)02/9709-476
mhristova@vtu.bg

Образование и академично израстване:
 • магистър по математика, СУ „Св. Климент Охридски”
 • доктор по научната специалност 02. 21. 07 „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (образование)”
 • доцент по специалността 01. 01. 12 Информатика,  ВТУ "Т. Каблешков" София

Основни лекционни курсове: Информатика, Електронен бизнес, Програмиране и използване на компютри.

Професионално развитие: 
от м.11.2013 г.: Заместник-декан на факултет "КЕТ" при ВТУ “Т. Каблешков”
2009-2013: Научен секретар на факултет "КЕТ" при ВТУ "Тодор Каблешков"
2012 – до сега: Член на Академичния съвет на ВТУ "Тодор Каблешков"
1985 – до сега: Асистент, старши асистент, главен асистент, доцент във ВТУ "Тодор Каблешков"
1992-1993: Зам. ръководител на катедра „Информатика”, ВНВТУ „Т.Каблешков”
1988 - 1992: аспирант в БАН, София
1982–1985:  Научно-изследователски институт по икономика и организация на машиностроенето, специалист по проектиране и програмиране на АСУ
1980-1982: Комитет по единна система за социална информация, София, специалист по обработка на информация
1976-1979: Висш икономически институт, София, програмист

Интереси:

 • Софтуерни технологии
 • Информационни системи и бази от данни
 • Експертни системи и системи с изкуствен интелект
 • Математическо моделиране в инженерните науки
 • Информационни и управленски компоненти на висшето образование
 • Информационни и компютърни технологии в обучението по информатика
 • Електронно обучение

Публикационна дейност:

 • над 80 научни публикации в научни списания и форуми  у нас и в чужбина – Германия, Гърция, Испания,  Франция, Корея, Полша, Русия, Турция,  Унгария и др.
 • автор на 2 учебника и съавтор на  един учебник и 2 ръководства

Друга дейност:

 • Лицензиран локален квестор по European Copmuter Driving Licence (ECDL – CEPIS за придобиване на  ECDL - сертификат за компютърни умения);
 • Институционален Болонски експерт на  ВТУ "Тодор Каблешков" ;
 • Член на: ФНТД – Съюз по автоматика и информатика  "Джон Атанасов", Съюз на математиците в България, European Association for Security ;
 • участие в над 20 международни, национални и университетски научноизследователски проекти.