Проект BG051PO001-3.3.07-0002
„Студентски практики”,
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”,
съфинансирана от Европейския социален фонд.


Проект “Студентски практики” се изпълнява от Министерството на образованието, младежта и културата в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 60 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОМН.
За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Информация и регистрация:
http://praktiki.mon.bg/sp