BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Публична защита на дисертационен труд

На 27.09.2016 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” се проведе публична защита на дисертационния труд на ас.инж. Илка Радославова Стефанова от катедра „Съобщителна и осигурителна техника и системи” за придобиване на ОНС „доктор”. Научен ръководител на докторанта е проф. дтн инж.-мат. А.Андонов.
Темата на дисертационния труд е „Формиране и съгласуване на цифрови носещи и сигнали на Уолш с комуникационни канали” в област на висше образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” (Теоретични основи на комуникационната техника).
Научното жури беше в състав: проф. дтн инж.-мат. Антонио Андонов – ВТУ ”Тодор Каблешков
доц. д-р инж. Ивайло Топалов – ВТУ ”Тодор Каблешков”
проф. дтн инж. Георги Сотиров – БАН;
доц. д-р инж. Габриела Атанасова – ВУТП;
доц. д-р инж. Валери Гочев – ВУТП.
На заседанието присъстваха още преподаватели, докторанти и студенти.