BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Публична защита на дисертационен труд

На 10.08.2016 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” се проведе публична защита на дисертационния труд на ас. Иван Васков Петков от катедра „Хуманитарни науки и чужди езици” за придобиване на ОНС „доктор”. Научен ръководител на докторанта е доц. д-р Васко Ананиев Василев от катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”. Темата на дисертационния труд е „Циклични колебания в икономиката и либерализацията на транспортния пазар в Европейския съюз” в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8. „Икономика („Икономика и управление на транспорта”).
Научното жури беше в състав:
Проф. д-р Антоанета Кирова - ВТУ „Тодор Каблешков”
Проф. д-р Виолета Мутафчиева - УНСС
Проф. д-р Лидия Велкова – ВА „Г. С. Раковски”
Доц. д-р Васко Василев - ВТУ „Тодор Каблешков”
Доц. д-р Красимир Кунев – СА „Димитър Ценов”.
На публичната защита присъстваха над 15 гости и колеги на ас. Иван Петков от ВТУ „Т.Каблешков” и други висши училища.