BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Публична защита на дисертационен труд

На 12 юли 2016 г. във ВТУ „Тодор Каблешков” се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на маг. инж. Теодора Иванова. Темата на дисертацията е „Оптимизиране на товаро-разтоварните и складови процеси и системи чрез съвременни информационно-управляващи технологии”, по научна специалност „Механизация и автоматизация на товарно-разтоварни работи”, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство.
Научното жури беше в състав:
Проф. д-р инж. Викенти Спасов
Проф. дтн инж. Ненчо Ненов – ВТУ „Тодор Каблешков”
Доц. д-р инж. Милчо Толев – УНСС
Доц. д-р инж. Веселина Гагъмова - ВА „Г. С. Раковски”
Проф. д-р инж. Димитър Петров