BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Връчване на диплома за научна степен "доктор на науките"

На 6 юли 2016 г., на заседание на Академичния съвет на ВТУ "Тодор Каблешков", официално беше връчена диплома за придобиване на научна степен "доктор на науките" на проф. дн Галина Чернева - ръководител на катедра "Електротехника и физика". Дипломата й беше връчена лично от ректора дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев. Проф. д-р Даниела Тодорова - заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност, представи на членовете на Академичния съвет творческата биография на проф. Чернева.