BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Нов договор за българо-китайско сътрудничество в образованието и научните изследвания

В резултат на проведените разговори по време на Третата международна конференция по образование, сътрудничество и обмен и панаира на образованието в гр. Нингбо, ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков“ дхк проф. дтн инж. мат. Петър Колев и зам.- ректорът по научноизследователската и международна дейност проф. д-р Даниела Тодорова се споразумяха за сътрудничество в образованието и научните изследвания с Университет Нингбо – един от най-големите университети в Китай.
В Ningbo University се обучават 30 000 студенти в 21 факултета, 145 магистърски програми, 75 бакалавърски програми. За обучение в ОНС „Доктор” университетът предлага 13 програми.
Договорът вече е одобрен и подписан, като в него се предвижда обмен на студенти и докторанти за обучение, като им се осигурява стипендия. За преподавателите от двата университета се предвижда обмен за консултантски услуги, изнасяне на лекции, сътрудничество и разработване на проекти. Целта е да се постигне взаимен обмен на висококвалифицирани специалисти.
http://iso.nbu.edu.cn/