BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Научен форум на факултет „Транспортен мениджмънт“

На 22 – 23.06.2016 г. се проведе третият научен форум на факултет „Транспортен мениджмънт“, ВТУ „Тодор Каблешков“. Събитието под надслов „Ефективност на транспортните системи“ се състоя в град Банско. Научният форум бе открит от проф. д-р инж. Тошо Качаунов, декан на факултета и доц . д -р инж. М.Тодорова /Председател/.
Ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. дтн инж.-мат. Петър Колев и заместник-ректорът по научноизследователската и международната дейност проф. д-р ик. Даниела Тодорова поднесоха приветствие до участниците. Проф. д-р Даниела Тодорова изнесе пленарен доклад на тема „Разширяване на българо-китайското сътрудничество в образованието и научните изследвания“.
Утвърдени в областта си изследователи и немалко докторанти представиха доклади в рамките на няколко секции, а именно: „Икономически проблеми в транспорта и логистиката“, „Технология, организация и управление на транспорта“, „Машиностроителни техники и технологии“, „Насоки и иновации в транспортното образование“ и „Ефективност на транспортните системи“. 26-те доклада, които третираха актуална в национален и международен мащаб проблематика, предизвикаха въпроси от страна на участниците в научния форум и доведоха до интересни дискусии.