BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Публична защита на дисертационен труд

На 1 юни 2016 г. във ВТУ „Тодор Каблешков” се проведе публична защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките” на проф. д-р Галина Чернева – ръководител на катедра „Електротехника и физика”. Темата на дисертационния труд е „Идентификация и управление на хаотични процеси с приложение в електронните комуникации”, по научна специалност „Теоретична електротехника”, област на висше образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”.
Научното жури за придобиване на научната степен „доктор на науките” беше в състав:
Проф. д-р инж. Живко Георгиев – ТУ София
Проф. дтн инж. Борислав Доневски
Проф. дтн инж. Владимир Георгиев
Проф. д-р инж. Георги Ненов
Проф. дтн инж.-мат. Антонио Андонов – ВТУ „Тодор Каблешков”
Доц. д-р инж. Кирил Стойков – ТУ София
Доц. д-р инж. Симона Филипова – Петракиева – ТУ София
На публичната защита присъстваха ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков” проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, заместник-ректорът по научноизследователската и международна дейност проф. д-р Даниела Тодорова, както и много колеги на проф. д-р Галина Чернева.