BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Международна научна конференция 25-26 май, Жилина, Словакия

Преподаватели и докторант от ВТУ „Тодор Каблешков“ взеха активно участие в работата на 21-та международна научна конференция „Решения на кризисни ситуации в специфична среда“.
Дхк проф. дтн инж. мат. Петър Колев изнесе пленарен доклад, в който доразви академичната теза за оценка на Болонския процес от студентската общност, както и приноса ни като преподаватели за неговото развитие.
Зам.-ректорът по научноизследователска и международна дейност проф. Даниела Тодорова, зам.-деканът на факултет „Транспортен мениджмънт“ и институционален координатор по програма „Еразъм +“ проф. Николай Георгиев, доц. Емилия Вайсилова и докторант Нина Гергова изнесоха интересни доклади, които предизвикаха дискусии и положителни коментари.
Работата на конференцията протече с академичен дух и нови идеи за бъдещи изследвания.