BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Високо отличие–„ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“

В деня на славянската писменост и култура 24 май, ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. дтн инж. мат. Петър Колев, бе официално удостоен с най-високото отличие на Жилинския университет в Словакия: „Доктор хонорис кауза“.
Тържествената церемония се проведе в сградата на кметството на гр. Жилина, в присъствието на академичното ръководство на Жилинския университет, консула на България в Словакия г-н Марин Йовчевски, кмета на гр. Жилина, много колеги и гости.
Заместник- ректорът по наука на Жилинския университет проф. д-р инж. Ян Целко представи проф. дтн инж. мат. Петър Колев като признат български учен, изследовател и преподавател в международен аспект.
„Научният авторитет и преподавателските качества на професор Петър Колев го правят желан гост във водещите европейски университети. Той е изследовател с подчертан интерес към теоретичното и системно изследване в механика на роботехнически и манипулационни системи.
Проф. Колев е автор на над 100 публикации, насочени към изследване на проблеми, свързани с теоретичната и приложна механика, моделиране на сложни механични системи и процеси, механика на нехолономни системи, интелигентните транспортни системи, транспортните потоци. Проф. Петър Колев е утвърден изследовател с приноси в националното и международното развитие на знанието. Именно с това си качество на ерудиран учен, той оказва неоценима помощ в развитието на науката и образованието. Отнася се всеотдайно и отговорно към преподавателската, научноизследователската и управленската дейност. Уважаван е както от колегите, така и от студентите. Доказал е по безспорен и убедителен начин своите управленски умения, професионална квалификация и научен потенциал.
Постигнатите изследователски, учебни и приложни резултати, както и експертната, организационна и управленска дейност на проф. Петър Колев го определят като изграден изследовател с приноси в развитието на науката, откроява се като утвърден лектор с университетски принос в различни университети и учебни организации и с получено обществено и международно признание. Проф. Колев има съществен принос към утвърждаването и развитието на транспортния университет „Тодор Каблешков“ в национален и международен аспект.
Богатата творческа и научна дейност, както и личните качества на проф. Петър Колев са основание за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“. Това почетно звание е заслужена награда и признание за един изтъкнат учен с висок международен авторитет и уважение сред академичната общност, за личност с висок морал, етичност, толерантност, отговорност и стремеж към непрекъснато развитие и самоусъвършенстване.
След представянето проф. Петър Колев тържествено се закле да продължи да работи за развиване на отношенията между ВТУ „Тодор Каблешков“ и Жилинския университет, както и за издигане на престижа на университетите. Почетният знак „Доктор хонорис кауза“ бе връчен от ректора на Жилинския университет дхк проф. инж. Татяна Чореьова, под звуците на класическа празнична музика.
В своето академично слово дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев постави основните аспекти в парадигмата „Преподавател – това е призвание“. Словото развълнува всички присъстващи, защото всеки един почувства важността на мисията, която изпълнява като преподавател, участващ в течащите по Болонския процес промени.