BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Участие в международна научна конференция

На 05-06 май 2016г. в гр. Белград, Република Сърбия, се проведе Международна научна конференция „MANAGEMENT 2016“, организирана от Университет Унион „Никола Тесла” в гр. Белград, Факултет „Бизнес и индустриален мениджмънт”. Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” бе съорганизатор на престижната научна конференция, на която ректорът Доктор хонорис кауза проф. дтн инж.- мат. Петър Колев поздрави участниците от името на академичната общност на ВТУ. Член на програмния комитет е проф. д-р Даниела Тодорова, която изнесе пленарен доклад. От Висшето транспортно училище участие в конференцията взеха преподаватели от катедрите „Икономика и счетоводство в транспорта”, „Технология, организация и управление на транспорта”, „Математика и информатика”. Докладите породиха дискусии и интерес сред участниците. По време на конференцията проф. Петър Колев и проф. Даниела Тодорова проведоха сериозни разговори и обсъждане на бъдещите възможности за разширяване на сътрудничеството в обмен на преподаватели, докторанти и студенти, както и провеждане на съвместни научни изследвания.