BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Публична защита на дисертационен труд

На 27 април 2016 г. във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” се проведе публична защита за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на гл. ас. маг. Маргарита Данчева. Тя е първият докторант на катедра „Икономика и счетоводство в транспорта” след получената акредитация за обучение на докторанти в професионално направление 3.8. „Икономика”. Научен ръководител на гл. ас. маг. Маргарита Данчева е проф. д-р Даниела Тодорова - заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност на транспортния университет.
Темата на дисертационния труд е „Маркетингов подход за осигуряване на конкурентоспособността на висшето училище”, по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”. Научното жури за придобиване на образователната и научна степен „доктор” е в състав:
Проф. д-р Даниела Тодорова - ВТУ „Тодор Каблешков”
Проф. д-р Антоанета Кирова - ВТУ „Тодор Каблешков”
Проф. д н Мая Ламбовска - УНСС
Проф. д-р Цветанка Инджова - Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг
Доц. д-р Георги Забунов - УНСС.
На публичната защита присъстваха колеги на гл. ас. маг. Маргарита Данчева, преподаватели и студенти. Събитието протече делово, а дискутираната тема представляваше голям интерес за слушателите. Гл. ас. маг. Маргарита Данчева демонстрира отлична подготовка при анализиране на фактите и заключенията.