BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Вътрешна защита в катедра "СОТС"

На 6.04.2016 г. в катедра СОТС се проведе вътрешна защита на дисертационен труд. Докторантът ас. маг.-инж. Илка Стефанова представи своя труд на тема "ФОРМИРАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ЦИФРОВИ НОСЕЩИ И СИГНАЛИ НА УОЛШ С КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ", с научен ръководител проф. дтн инж.-мат. Антонио Андонов. В резултат на обсъждането, катедреният съвет взе решение за разкриване на процедура за официална (публична) защита.