BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Дипломни защити в кат. "ИСТ"

На 22.02.2016г. и 23.02.2016г. в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ се проведоха защити на дипломни работи разработени от студенти обучаващи се в специалност „Икономика на транспортна фирма“ за придобиване на ОКС „Магистър“. Държавната изпитна комисия, с председател проф. д-р Емил Железов и в състав: проф. д-р Антоанета Кирова, проф. д-р Даниела Тодорова, доц. д-р Васко Василев и доц. д-р Емилия Вайсилова, оцени високо разработените дипломни работи.
Успешно защитиха своите разработки 31 студента от специалност „Икономика на транспортна фирма.“