BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Дипломни защити в кат. ЕЕТ

От 15.02. 2016 г. до 17.02. 2016 г. в катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта”, бяха проведени дипломни защити със студентите, завършили семестриално ОКС „магистър” от специалности „Електроенергетика и електрообзавеждане” и „Електромобили”.
Бяха представени теми в областта на електроенергетиката, електроснабдяването на електрическия транспорт, съвременните системи за управление, контрол и защита на електроенергийни обекти. Голям брой дипломни работи разгледаха въпроси, свързани с проектирането и приложението на алтернативните източници на енергия, електрозадвижването и управлението на електрическите транспортни средства и др.
Държавната изпитна комисията в състав: Председател: проф. Миленов и членове: проф. Павлов, доц. Петров, доц. Димитров и доц. Бакалов, констатира задълбочено и сериозно отношение на дипломантите към разглежданите проблеми.
Голям обем от представените материали могат да бъдат използвани за теоретично и практическо обучение на студентите от гореспоменатите специалности. Бяха реализирани редица стендове, с помощта на които ще се засили практическата подготовка на обучаемите в съвременни области на техниката.
В тази връзка около 55 % от явилите се на дипломна защита (38 бр.) защитиха дипломните си задания с отличен успех. В обръщенията си към успешно защитилите дипломанти проф. Павлов и проф. Миленов пожелаха успешна професионална реализация.