BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Защита на дисертационен труд

На 15.02.2016 г. в катедра „Транспортна техника”, се проведе защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“ (Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете). Дисертационният труд е на тема „Изследване и оптимизация на ресорно окачване на метровлакове” с автор маг. инж. Николай Соколов Додев. Научни ръководители на докторанта са проф. дтн. инж. Ненчо Ненов и доц. д-р инж. Емил Димитров.
Дисертационният труд беше защитен пред научно жури в състав:
Председател: проф. дтн. инж. Ненчо Ненов – ВТУ „Тодор Каблешков”
Секретар: доц д-р инж. Добринка Атмаджова – ВТУ „Тодор Каблешков”
Членове: 1. проф. д-р. инж. Димитър Стоянов;
2. доц. д-р инж. Олег Кръстев – ТУ;
3. доц. д-р инж. Кирил Велков – ТУ.