BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Правилник, документи и процедури по ЗРАСРБ:

 1. Правилник на ВТУ за ЗРАСРБ
 2. Правила за признаване на придобитите в чужбина научни степени
 3. Заплащане на процедури на ЗРАСРБ във ВТУ
 4. Инструкции за рецензии и становища
 5. Заявление
 6. Личен формуляр - предложение за диплома за научна степен
 7. Личен формуляр - предложение до НС за заемане на длъжност
 8. Индивидуален учебен план - докторанти
 9. Атестация Приложение
 10. Дипломи
 11. Извлечение от Правилника на ВТУ за дейността на научното жури
 12. Приемане на документи по процедури за "ДОКТОР" и "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" и академични длъжности
 13. Информационна карта за заета академична длъжност
 14. Информационна карта за защитен дисертационен труд /BG/
 15. Информационна карта за защитен дисертационен труд /EN/
 16. A- ПРОЦЕДУРА № 1А за записване в докторантура на самостоятелна подготовка
 17. 16. Б - ПРОЦЕДУРА № 1 за придобиване на образователна и научна степен "доктор", "доктор на науките"

 18. ПРОЦЕДУРА № 2 за заемане на академичните и преподавателски длъжности "асистент", "преподавател" и "старши преподавател"
 19. ПРОЦЕДУРА № 3 за заемане на академичната длъжност "главен асистент"
 20. ПРОЦЕДУРА № 4 за заемане на академичните длъжности "доцент" и "професор"
 21. ПРОЦЕДУРА № 5 за преминаването в академична длъжност от друго висше училище или научна организация на същата академична длъжност във ВТУ
 22. ПРОЦЕДУРА № 6 за заемане от щатни преподаватели във ВТУ „Тодор Каблешков” на по-високи академични длъжности /„Доцент”, „Професор”/, придобити в друго висше училище или научна организация
 23. Декларация по ЗРАСРБ
 24. Заповед за спазване на наукометричните критерии и изисквания за заемане на академични длъжности
 25. Статистически лист за „главен асистент”
 26. Статистически лист за „доцент”
 27. Статистически лист за „професор”
 28. Статистически лист за „доцент” област 4 "Природни науки, математика и информатика"
 29. Статистически лист за „професор” област 4 "Природни науки, математика и информатика"