BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Председател на Общото събрание

Име: РУСКО ХРИСТОВ ВЪЛКОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
   
Тел./Факс: (+359 2) 9709-482
e-mail:

rvalkov@vtu.bg

   
     

Образование и академично израстване:

     
  • Строителен инженер, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 1985 г.
  • Главен асистент по Военноинженерна подготовка във ВВТУ „Тодор Каблешков”, 1987 г.
  • Доктор (кандидат на техническите науки), СНС по Военноинженерни науки към ВАК на МС, 1994 г.
  • Доцент по н.с. „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения”, 1998 г.
  • Професор по н.с. "Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения"
     

Основни лекционни курсове:

 

Безопасност на труда в строителството (бакалавърски курс); Транспортна инфраструктура (бакалавърски курс); Горно строене на елезния път (бакалавърски курс); Метрополитени (магистърски курс); Транспортна инфраструктура (магистърски курс).

 

Професионално развитие:

     

От 30.10.2012 г. : Председател на Общото събрание на ВТУ „Тодор Каблешков”
От м. октомври 2001 г. до м. ноември 2004 г.: Заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Тодор Каблешков”.
От м. декември 2000 г.: Ръководител на катедра „Транспортно строителство”.
От м. октомври 1998 г.: Доцент в катедра „ОВТСП” на ВТУ „Тодор Каблешков” (от м. ноември 2004 г. до м. ноември 2012 год. – доцент в катедра „Транспортно строителство”
От м. юни 1987 г.: Главен асистент във ВВТУ „Тодор Каблешков”.

 

Интереси:

 

Железопътна инфраструктура, горно строене на железния път, градски железници, транспортно образование.

 

Публикационна дейност:

 

Над 70 публикации в страната и чужбина в областта на транспортната инфраструктура и транспортното образование. Автор на един учебник и методическо ръководство, съавтор на един учебник и учебно пособие.

 
» Назад