BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Заместник-ректор по учебната дейност

Име: РУМЕН КОСТАДИНОВ УЛУЧЕВ
Научно звание:

доцент

Научна степен:

доктор

   
Тел./Факс: (+359 2) 9709-406; Факс:(+359 2)9709-407
e-mail:

ruluchev@vtu.bg

   
     

Образование и академично израстване:

     
  • магистър, специалност "Математическо моделиране", СУ "Св. Кл. Охридски", 1983 г.
  • доктор, тема на дисертационния труд: "Задачи за оптимално интерполиране", СУ "Св. Кл. Охридски", 1990 г.
  • доцент по научната специалност 01.01.04 "Математически анализ", 2002 г.
     

Основни лекционни курсове:

 

Висша математика, Висша математика І, ІІ, ІІІ, ІV, Математическо моделиране, Математически методи за инженерни изследвания, Приложна математика

 

Професионално развитие:

     

от 21.11.2008г. : заместник-ректор по учебната дейност на ВТУ "Тодор Каблешков"-София

от 1990г.:преподавател в катедра "Математика и информатика".

 

Интереси:

 

Теория на апроксимациите, Числени методи, Сплайн-функции, CAGD

 

Секретар:

 
Име:

Десислава Иванова Гушева

   
Тел./Факс: (+359 2)9709-478; 9709-407
e-mail:

vtu@vtu.bg

Кабинет:

Ректорат стая 43, етаж 3

 

Научно развитие:

 
» Назад