BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Проект по 7РП „TransBonus”

(Мрежа между ЕС и Западните Балкани в областта на транспорта за обучение, подкрепа и насърчаване на сътрудничеството в изследователски дейности по 7РП) ВТУ „Тодор Каблешков” е един от деветте партньора в проекта по 7РП „TransBonus” (Мрежа между ЕС и Западните Балкани в областта на транспорта за обучение, подкрепа и насърчаване на сътрудничеството в изследователски дейности по 7РП) с координатор българската фондация „Приложни изследвания и комуникации”. В консорциума участват Университетът „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие; Автомобилният център в Сараево; Политехническият университет в Тирана; Фондацията за научни изследвания и технологии Хелас, Гърция; организацията SenterNovem, Холандия; Компанията за управление на интегрирани ресурси, Малта и Машинният факултет в Кралево, Сърбия. Целта на проекта е до подобри и насърчи научно-техническото сътрудничество между страните от ЕС и Западните Балкани в областта на наземния транспорт. Той ще съдейства за създаване на мрежа от учени и университети за повишаване на научния капацитет на региона. Във връзка с това партньорите ще картотекират съществуващите структури и ще обобщят специфичните потребности на изследователите в областта на транспорта, ще разпространяват добрите практики и проведат обучение за създаване на умения за работа по 7РП и с други международни финансови инструменти, ще създадат „Лаборатория за проекти” и подпомагат творческите връзки между академичните институции и малките и средни предприятия, ще осъществят експертни посещения за установяване на междурегионално сътрудничество и издадат ръководство за участие в международни конкурси. Проектът „TransBonus” е двегодишен – от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г. Негови координатори са магистър-инж. Емилия Домусчиева и магистър-инженер Зоя Дамянова от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, а от страна на ВТУ участват доц. дтн инж. Ненчо Ненов – зам. Ректор по НИМД, доц. д-р инж. Добринка Атмаджова – ръководител катедра „Транспортна техника” и гл.ас. д-р Анна Джалева-Чонкова – контактно лице за проекта. Повече информация може да намерите на уебсайта на проекта www.transbonus.net

« Назад