BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Прогнозиране на трафика

Въз основа на тема "Методи и модели за прогнозиране на трафика" се създаде лаборатория по “Прогнозирането на трафика”, която е съоръжена с 7 работни места и сървър и се използва пълноценно при провеждане на учебния процес. Освен лекции и упражнения на магистърската степен по дисциплината “Прогнозиране на трафика” се водят часове и по дисциплините –“Стратегически мениджмънт и маркетинг”, “Управление на ефективността”, “Европейска транспортна политика”, “Планиране, прогнозиране и контролинг” за ОКС "магистър", “Теория на транспортните потоци” и “Управление на ефективността на логистичните и транспортни системи” за ОКС "бакалавър" и “Управление на материалните потоци” за ОКС "бакалавър" и ОКС “специалист”. От учебната 2003-2004 година е предвидено за ОКС "магистър" да се води факултативна дисциплина “Географски информационни системи”, като ще се използва основно софтуерния продукт ArcView. За осигуряване на учебния процес и решаване на специфични транспортни задачи, залегнали в разглеждания проект, за учебната лаборатория е закупена Географска информационна система -ArcView 8.0 на фирмата ESRI Учебната лаборатория се използва съвместно и с други катедри /"Транспортно строителство"/.

« Назад