BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност

Име: ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
Научно звание:

професор

Научна степен:

доктор

   
Тел./Факс: (+359 2) 9709-335; Факс:(+359 2)9709-384
e-mail:

dtodorova@vtu.bg

   
     

Образование и академично израстване:

     
  • Магистър, специалност „Икономика и управление на отраслите”, Московски държавен минен университет, Русия
  • Доктор по икономика, тема на дисертационния труд: „Усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия”
  • Доцент по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”
  • Специализация по „Икономика на транспорта” и „Финанси и кредит” в Институт по икономика и финанси, Московски държавен университет по транспорт, Русия
  • Професор по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”
     

Основни лекционни курсове:

 

„Икономика на транспорта”, „Икономика на транспортната система”, „Бизнес планиране”, „Управление на малък и среден бизнес”, „Икономика на труда”.

 

Професионално развитие:

     

от 2002 г.: заместник-ръководител катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”

от 1996 г.: преподавател в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”

oт 2010 г.: Секретар за България на Европейската асоциация за сигурност

oт 2012 г.: Член на секторен референтен съвет по оценка на компетентностите на сектор „Транспорт” към Българска стопанска камара

- над 100 публикации в областта на: Транспортната политика; Икономиката на транспорта; Инвестиционната политика на железопътния транспорт; Устойчивото развитие на транспорта; Анализа на разходите и ползите на инфраструктурни проекти; Ценообразуването на транспортната услуга, Бизнес планирането, Управлението на инвестиционни проекти и Публично-частно партньорство.
- Член на екипи при разработването и изпълнението на дванадесет научноизследователски национални и европейски проекти.

 

Интереси:

 

Транспортна политика, Икономически проблеми на транспорта, Инвестиционна политика и инвестиции в транспорта, Бизнес планиране и управление на инвестиционни проекти, Управление на персонала.

 

Научно развитие:

 
» Назад