BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Студентски общежития

НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЯ 2016-2017 г.

Заповед за настаняване в студентските общежития за 2016-2017 г.

2.Заповед за настаняване в студентските общежития за 2016-2017 г.

Правилник за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешния ред в студентските общежития на ВТУ “Тодор Каблешков” - София. (приет на АС № 32/22.02.2012)

 

При настаняването студентите редовно обучение се запознават с Правилника за вътрешния ред в общежитията, попълват настанителен картон при домакина на общежитието, представят 2 /два/ броя снимки и заплащат 20 / двадесет/ лева семестриален депозит /съгласно чл.4 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове/.


ЗА СПРАВКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- телефони: 9709334, 9709206, 9709423, 9709261
- председател на КСБВУ – 0888 985 185
- председател на Студентския съвет – 0884 214 861