BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

“СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ В ТРАНСПОРТА И КОМУНИКАЦИИТЕ”

Лабораторията, единствена в България в момента, е създадена с цел изследване на сложни системи от всякакъв вид с методите на симулационното моделиране – модерно научно направление с приложение в различни сфери: телекомуникации, транспорт, логистика, производство и др. Лабораторията е предназначена за преподаване на учебни дисциплини на студентите и докторантите от областта на симулационното моделиране, за реализация на научноизследователската и развойната дейност, свързана с решаването на конкретни практически проблеми, чрез методите на модерното презентиране и излагане на учебния материал и действителните резултати в научноизследователската дейност. Преподавателите от катедрите “ТОУТ” и “СОТС” имат натрупан богат опит и множество публикации в областта на симулационното моделиране, съпроводени с преподаване на редица учебни дисциплини, засягащи тази област. Симулационното моделиране се базира на закупен пълен академичен лиценз на езика за симулационно моделиране GPSS. За контакти: сектор ЦИД, тел. 02/9709-392.

« Назад