BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Правила за обучение

 1. Специални облекчения на студенти, съгласно чл.70(2) от ЗВО, чл. 44(7) и чл. 52(9) от ПУД на ВТУ.
 2. Система за проверка и оценяване на знанията на студентите
 3. Правила за студенти - включва:
  • Правила за приемане на студенти в ОКС "магистър"
  • Правила за обучение на студенти по втора специалност и в допълнителни курсове
  • Правила за преместване на студенти в или от друго висше училище, факултет, специалност или форма на обучение
  • Правила за избор на избираеми и факултативни дисциплини от студентите
  • Правила за организиране на студентската мобилност и признаване на образователни кредити и периоди на обучение
  • Правилник за практическото обучение на студентите
 4. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
 5. Заповед на ректора на ВТУ "Тодор Каблешков", относно определяне на такси за обучение във ВТУ "Т.Каблешков" за учебната 2013/ 2014 г. и административни услуги.
 6. Заповед и Правила, относно изготвяне на дипломи за завършена ОКС "магистър"
 7. Текуща информация за студенти и докторанти, относно изплащане на стипендии и помощи

 

Система за натрупване и трансфер на кредити (СНТК/ECTS)