BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ПО FP6 “Създаване на регионален научноизследователски и учебен център по железопътен транспорт” RRTC

На 01.09.2005 година стартира проект TSA4-CT по Шеста рамкова програма, направление “Транспорт 2”, RRTC “Създаване на регионален научно-изследователски и учебен център по железопътен транспорт” с координатор ВТУ “Тодор Каблешков” – България и партньор Машинния факултет в Кралево – Сърбия и Черна гора : http://www.maskv.edu.yu/

ОСНОВЕН ЕКИП НА ПРОЕКТА
Координатор:
Добринка Атмаджова, д-р инж., доцент (ВТУ)
Членове:
Анна Джалева-Чонкова, д-р, главен асистент (ВТУ)
Маргарита Георгиева, инж. маг., главен асистент (ВТУ)
Борислав Бенчев, д-р инж., доцент (ВТУ), ръководител катедра ТТ
Ненчо Ненов, д-р инж., доцент (ВТУ), ректор
Prof. Ranko Rakanovic, Ph.D. (MFK)
Doc. Dragan Petrovic, Ph.D. (MFK)
Doc. Zlatan Soskic, Ph.D. (MFK)

ЦЕЛТА на проекта е създаване на международен научна-изследователски и учебен центът в областта на железопътния транспорт, който ще интегрира усилията за развитие на модерни, конкурентноспособни, безопасни и удобни железници на Балканите.
ЦЕНТЪРЪТ:

 • ще бъде базиран във Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” в София;
 • ще допринесе за развитието на железопътния транспорт в региона в съответствие със стандартите и изискванията на ЕС;
 • ще бъде отворен за членство към всички научноизследователски и образователни институции в балканските страни.
 • Регионалният научноизследователски и учебен център по железопътен транспорт (RRTC) ще работи за:
 • координиране на дейностите на институциите в научноизследователската и образователна област;
 • усилване на научния потенциал в балканските страни;
 • създаване на общи работни експертни групи в региона;
 • хармонизиране на железопътната система на Балканите с тази в Европейския съюз.
До сега са осъществени следните изяви:
 • презентации на проекта пред чуждестранни гости, посетили ВТУ “Тодор Каблешков”;
 • интервюта по националните радиостанции “Христо Ботев” и “Хоризонт”;
 • работни срещи с академични звена в университета “Аристотел” – Солун, Гърция;
 • работни срещи с академични звена в университета “Политехника” – Букурещ, Румъния;
 • стартираща среща и работни срещи на екипа;
 • присъединяване към сектор “Транспорт” на Европейската академия за архитектура, базирана в гр.Пардубице, Чехия;
 • работа по създаването на web-страница на проекта.

Осъществяването на проекта по 6FP “Създаване на регионален научноизследователски и учебен център по железопътен транспорт” ще доведе до нарастване на научните постижения в региона, сформиране и насърчаване на работни и експертни групи за разработване на нови проекти от общ интерес и тясно свързани с текущите нужди на транспорта в региона. Целта на проекта е да се обобщят основните проблеми на железопътния и наземния транспорт, за да се предложат като главни теми за по-нататъшна научноизследователска работа, учебни курсове и мобилност. Изследванията ще бъдат осъществени от членовете на консорциума с помощта на изследователски и образователни институции, присъединили се към проекта по-късно. Очакват се участници не само от балкански организации, но също и от страни членки на Европейския съюз, с които ВТУ в София поддържа контакти от много години: Университета в Zilina, Словакия; Транспортния факултет на университета в Пардубице, Чехия; Техническия университет в Дрезден, Техническия университет в Брауншвайг и Техническия университет в Манхайм, Германия; Техническия университет във Виена, Австрия; Аристотел Университет в Солун, Гърция.

Някои от основните дейности, свързани с насърчаване научноизследователската дейност, са: - проучвания за текущото състояние на наземния транспорт на Балканите, за да се очертаят най-важните и неотложни проблеми за решаване чрез използване на научни подходи в съответствие с целите на ERRAC и URNEX; - обобщаване на целите, поставени в националните транспортни политики и програми на страните в региона, за да се намерят проблемите от общ интерес; - съпоставяне на текущото състояние на транспорта с изискванията на ЕС и политиката за паневропейските коридори, за да се изберат теми за бъдещи научноизследователски проекти; - насърчаване на сътрудничеството в балканските страни, подкрепа на млади учени и докторанти и разработване на общи проекти с транспортни компании, промишлени предприятия, малки предприятия и др.; - информиране за възможностите на центъра да подкрепя съвместни дейности на учените и университетските преподаватели; - подкрепа за публикуването на сборници от конференции, книги, свитък лекции, брошури и други рекламни материали. Проучването на текущото състояние на транспорта и специално на железопътния транспорт на Балканите ще направи възможно създаването на реална картина на потребностите от научни изследвания, за да се отговори на изискванията на ЕС за безопасност и устойчиво развитие на сектора. Резултатите от научноизследователската работа ще бъдат предлагани за внедряване на обществени и частни транспортни компании, както и на правителствени и неправителствени организации, осъществяващи формирането на политиката за хармонизацията на наземния транспорт в региона с европейската транспортна система. Обобщените изводи от проучването ще бъдат използвани за разработване на програмата на центъра, чието създаване ще бъде обявено на 16 научна конференция с международно участие “Транспорт 2006” в София. Членството в центъра ще бъде свободно за всички изследователски и образователни институции в областта на транспорта както в балканските, така и в други страни на Европа. За стимулиране на съвместните научноизследователска работа екипът ще организира, отделно от подкрепата за конференциите “Транспорт 2005” и “Транспорт 2006”, други научни форуми като семинари, кръгли маси и др. Проектът ще насърчава учените от региона за развиване на съвместни научноизследователски проекти на базата на основните направления в програмата му, която ще отрази резултатите от проучването, анализа и маркирането на актуалните проблеми на наземния транспорт на Балканите и в Европа, като се вземат предвид приоритетите на ERRAC и дейностите на EURNEX. Екипът на проекта ще осигури трансфер на научноизследователските резултати и ще организира конкурси за публикация с най-голям научен и практически принос, иновационен метод, докторантска разработка. Научноизследователските постижения и друга информация за възможностите за сътрудничество ще бъдат разпространени чрез web-страницата на проекта, книги, доклади, сборници от конференции, CD и др. Крайната цел в работата на центъра ще бъде да издигне нивото на научноизследователската работа и да разшири приложния й характер в съответствие с приоритетите в развитието на транспорта на Балканите, който трябва да стане неразделна част от общоевропейската транспортна система. Въпроси, препоръки и контакт може да бъде осъществен на e-mail: rrtc@vtu.bg

Материали по проекта

« Назад

 ВТУ "Тодор Каблешков"

Spa-Road - Дейности за превенция на стреса на професионалните шофьори и служители в малките и средни предприятия

Spa-Road (абревиатура на Stress Prevention Activities for Road Transport Drivers and SME – Дейности за превенция на стреса на професионалните шофьори и служители в малките и средни предприятия), е европейски проект с индентификационен номер 2010-1-ES1-LEO05-21000 за трансвер на иновации, одобрен от Испанската агенция за продължаващо обучение в рамките на програмата „Леонардо да Винчи”. Проектът се разработва от седем организации от различни европейски страни. Ръководител на проекта е Federation of Transport, Communications and Sea workers´ General Union of Castile -Leon (TCM UGT CyL), а Висшето транспортно училище е партньор. Целта на проекта SPA-ROAD е да спомогне за намаляване на стреса на шофьорите на товари и пътници и на заетите в малките и средни предприятия от транспортния сектор с оглед подобряване на безопасността на движението в Европа. За изпълнение на целите ще бъде създадена информационна среда за обучение на основата на web 2.0 технологии. Основните задачи на проекта SPA-ROAD се състоят в: • Предотвратяване и борба със стреса на водачи в автомобилния транспорт на товари и пътници и на работниците от малките и средни предприятия с цел подобряване на тяхното здраве и за подобряване на безопасността на движението по пътищата в Европа. • Насърчаване на ефективното оценяване на риска и превенция на стреса на работното место. • Подобряване на информираността относно значението на дейности за предотвратяване на стреса. Целева група на проекта са професионалните шофьори и работниците в малките и средни предприятия от транспортния сектор. Допълнително продуктите от проекта Spa-Road може да са полезни и за: • малките и средни предприятия в транспортния сектор • професионалните организации и съюзи, работещи в този сектор • центрове за обучение на професионални шофьори • социални служби • държавни организации Ще бъдат разработени следните крайни продукти: • Доклад за съществуващото обучение за превенция на стреса в транспортния сектор (на английски език). • Учебно съдържание и платформа за електронно обучение (на английски, испански, немски, френски, гръцки, унгарски и български езици). Интернет страница на проекта се предвижда да бъде създадена на адрес www.portare.org (на английски, испански, немски, френски, гръцки, унгарски и български езици).

« Назад