BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

РЕКТОР НА ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"

Име: ПЕТЪР КОЛЕВ КОЛЕВ
Научно звание: професор
Научна степен:

дтн

Тел./Факс: (+3592) 9709-240; факс: 9709-242
e-mail:

rector@vtu.bg; petarkolev@vtu.bg

   
     

Образование и академично израстване:

     
  • машинен инженер по специалността “Технология на машиностроенето”, ТУ София- 1977 г.
  • инженер-специалист по Приложна математика, ТУ София-1978 г.
  • асистент по Механика – ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов”-1979 г.
  • доктор по Приложна механика; дисертация в направлението “Механика на манипулатори и роботи в СНС по динамика, якост и надеждност на машините към ВАК” -1988 г.
  • доцент по Приложна механика  в катедра “Механика” на ВВТУ “Т. Каблешков” - 1991 г.
  • доктор на техническите науки; дисертация на тема “Метод на центровите оси в еластодинамиката на манипулационни системи”-2003г.
  • професор по Приложна механика - 2005г.
  • зам.-председател на Специализирания научен съвет по Строителна механика към ВАК
     

Основни лекционни курсове:

 

Теоретична механика, Приложна механика, Техническа механика

 

Професионално развитие:

     

1992-досега: Член на  Академичен съвет и Факултетен съвет във ВТУ.

1994-2005: Ръководител на катедра Механика във ВТУ ”Т Каблешков”.

1995-досега: Член на ръководството на Hационалния комитет по Теоретична и приложна механика
към БАН.

1994-досега: Председател на СО на ВТУ и член на Изпълнителния съвет на Съюза на транспортните синдикати в България към КНСБ.

1995 - 1999г.: Районен съветник.

1999 - 2000 г.: Председател на Общото събрание на ВВТУ “Т Каблешков”.

2004 - 2008: Заместник-ректор по научноизследователската и международната дейност на ВТУ ”Т.Каблешков”.

2005-2007: Общински съветник – Столичен общински съвет

14.11.2008г.: Ректор на ВТУ “Т. Каблешков” - София

- над 70 публикации в страната и чужбина в областта на теоретичната и приложната механика;
- 10 инженерно-внедрителски теми и задачи;
- научен ръководител на докторанти;
- съавтор на проекта-договор “Създаване на Център за организация и управление на научноизследователската работа и международния академичен обмен” във ВТУ “Т. Каблешков” по програма “Образование” на фондация “Отворено общество”;
- ръководител на проекта-договор “Нови дейности във виртуалното пространство на Центъра за наука, информация и международен академичен обмен” във ВТУ “Т. Каблешков” по програма “Образование” на фондация “Отворено общество”;
- главен редактор на научното електронно списание “Механика, транспорт, комуникации” http://www.mtc-aj.com , създадено по проекта-договор “Нови дейности във виртуалното пространство на Центъра за наука, информация и международен академичен обмен”във ВТУ “Т. Каблешков” по програма “Образование” на фондация “Отворено общество”;
- ръководител на проект "Осъвременяване и доизграждане на компютърен и информационен комплекс за провеждане на научно-приложни изследвания в областта на транспорта" към "Фонд научни изследвания" на МОН.

 

Научно развитие:

 
» Назад