BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Проекти

Проект BG051PO001-3.1.08-0007 "„Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Проект BG51PO001-4.3.04-0024 "„РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА "ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА" ВЪВ ВТУ "Т. КАБЛЕШКОВ" ГР.СОФИЯ”"
Проект по 7РП „SUSTRAIL (Устойчив товарен железопътен транспорт: Проектиране на система железопътни возила – релсов път за по-голям доставен тонаж при подобрена готовност и по-ниска цена)”
„KNOW-IN” (МСП за товарен автомобилен транспорт, използващи интензивно нови знания)
Проект BG051PO001-3.3.6-0043 „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Тодор Каблешков” чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта”.
Spa-Road - Дейности за превенция на стреса на професионалните шофьори и служители в малките и средни предприятия
RiFLE – ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ" С УЧАСТИЕТО НА ЕКИП ОТ ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"
Проект FP7-TPT-2008.8-RTD-1-234330 TransNEW "Подкрепа на новите държави-членки и асоциираните за реализиране на потенциала в областта на транспортните изследвания"
Проект по 7РП "TransBonus" (Мрежа между ЕС и Западните Балкани в областта на транспорта за обучение, подкрепа и насърчаване на сътрудничеството в изследователски дейности по 7РП)
Стартира проект BG051PO001/07/3.3-01/101 “Създаване на механизми за производствени стажове на студентите от ВТУ “Тодор Каблешков"
Българо-словашки съвместен проект за социалните аспекти на инфраструктурата на масовия градски транспорт
Нов европейски проект по 6-та рамкова програма за по-безопасни железопътни прелезни устройства “Safer European Level Crossing Appraisal and Technology" (SELCAT)
Концепции за продължаващо обучение за по-нататъшно повишаване на безопасността в релсовите транспортни системи – КОНСТАНТ
Европейски проект по FP6 “Създаване на регионален научноизследователски и учебен център по железопътен транспорт" /RRTC/;
Инфраструктура на градския обществен транспорт – социални и психологически аспекти

Двигател Стирлинг с външно горене

Двигателят е създаден през 2006 г., след 20-годишни теоретични и експериментални дейности и е дело на доц. д-р Мариан Мутафчиев /ВТУ "Тодор Каблешков", катедра "Транспортна техника". Намира широко приложение в космическата и военната техника.

 

Проекти по наредба №3 на МОН

Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите

Заповед за обявяване на конкурси за научно-изследователски проекти за 2016 г.

Заповед за Конкурсна комисия - 2016г.

Заповед за промяна в състава на Конкурсна комисия

Протокол №1 на Конкурсната комисия

Заповед за назначеване на рецензенти

Класиране на проекти 2016

Протокол №2 на Конкурсната комисия за класироне на НИП

 

 

Назад