BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Проект BG051PO001/07/3.3-01/101 “Създаване на механизми за производствени стажове на студентите от ВТУ “Тодор Каблешков”.

Участници: Проектът се изпълнява от Висшето транспортно училище, което е Водеща организация, и 4 компании-партньори: „БДЖ” ЕАД, „Метрополитен” ЕАД, БТК АД и „Еуроспед” ЕООД.

Финансиране: Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 2007 – 2013 г., като предоставяната безвъзмездната финансова помощ е в размер на 79 342, 22 лв. Общата сума на допустимите разходи възлиза на 95 442, 22 лв., като 16 100 лв. са финансов принос на партньорите.

Продължителност и етапи на изпълнение: Проектът стартира от 01.09.2008 г. и е с продължителност 16 месеца. В съответствие с времевия график проектните дейности ще се изпълняват на два етапа: септември 2008 г. – март 2009 г. и януари 2009 г. – декември 2009 г.

Целева група: Целева група са 50 студенти от бакалавърски и магистърски програми на специалности: „Технология и управление на транспорта”, „Транспортна техника и технологии”, „Комуникационна и осигурителна техника”, „Електроенергетика и електрообзавеждане”, „Счетоводство и контрол” и „Икономика на транспортната фирма”.

Общи цели на проекта: - Повишаване пригодността за заетост на студентите от ВТУ „Т.Каблешков” чрез качествена професионална подготовка в реална работна среда; - Изграждане на трайно партньорство между ВТУ и компаниите с цел повишаване качеството на образованието и практическото обучение; - Издигане престижа на ВТУ „Т.Каблешков” като образователна институция и на компаниите-партньори като социално отговорни стопански структури.

Специфични цели на проекта: - Мотивиране на студентите за участие в студентски стажове. Изграждане на умения и компетенции, повишаващи пригодността за заетост и конкурентноспособността на пазара на труда; - Привличане на 4-те компании-партньори като активна страна в провеждането на студентски стажове; - Активен диалог за повишаване на качеството на образование и на практическото обучение.

Очаквани ползи от изпълнението на проекта: - Подобрена професионална ориентация и адаптивност на студентите към работната среда; - Обективна обратна връзка от бизнеса за знанията и уменията на студентите; - Повишаване на капацитета на компаниите, на специализиращите катедри от ВТУ и на кариерния център към висшето училище по отношение организирането и провеждането на стажантски програми.

За контакти:
Нина Димитрова
Център за кариерно развитие
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
Център за кариерно развитие
Ректорат, ет. 3, стая 42
ул. „Гео Милев” №158
1574 София
тел.: 02/ 9709 330
факс: 02/ 9709 407
e-mail: career@vtu.bg
Hot Line: 0899 783 161
Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ “Тодор Каблешков” и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз”.

Назад