BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Нормативни документи

 1. Правилник за устройството и дейността на ВТУ "Тодор Каблешков" (Актулизиран с всички промени, печат 2011 г.)
 2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, финансирани целево от държавния бюджет (приети - АС №37/ 27.01.2016г.)

  2.1 Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите

 3. Правилник за атестиране на научно - преподавателски и преподавателски кадри във ВТУ "Тодор Каблешков" (актуализиран 2013)
 4. Правилник за организацията и дейността на центъра за кариерно развитие (2009)
 5. Правила за децентрализираните дейности по програма ЕРАЗЪМ на ВТУ "Тодор Каблешков" (2011)
 6. Етичен кодекс (2009)
 7. Инструкция за организацията на деловодната дейност и документооборота във ВТУ "Тодор Каблешков" (2012)
 8. Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив във ВТУ "Тодор Каблешков" (2012)
 9. Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на ВТУ "Тодор Каблешков" (2009)
 10. Правилник за работа на Контролния съвет на ВТУ "Т. Каблешков"
 11. Вътрешни правила за дейността на АС (2012)
 12. Правилник за планиране и издаване на учебна литература в книжен и електронен формат (2013)
 13. Правилник на ЦСДК (2010)
 14. Правилник на ЦИД
 15. Правила за хоноруваните преподаватели и гост-преподавателите
 16. Правила за работа в чужбина на лица от академичния състав (2005г.)
 17. Правилник за вътрешния трудов ред във ВТУ (2006г.)
 18. Колективен трудов договор (2015г.)
 19. Инструкция за обработване и защита на личните данни във ВТУ "Т.Каблешков"
 20. Инструкция за ползване на базите данни на EBSCO PUBLISHING, включени в проекта EIFL
 21. Вътрешни правила за управление на риска
 22. Правилник, документи и процедури по ЗРАСРБ
 23. Указания за реда на номиниране и получаване на "ГОДИШНА НАГРАДА НА РЕКТОРА" на ВТУ "Тодор Каблешков" за принос в развитието на университета (09.01.2012)
 24. Правилник за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешния ред в студентските общежития на ВТУ “Тодор Каблешков” - София. (22.02.2012)
 25. Правилник за условията и реда за ползване на преустроени бивши складови помещения в корпуси 7 и 8 на ВТУ „Тодор Каблешков”
 26. Правилник за организацията и дейността на Функционален деканат "Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти" (2011)
 27. Правилник за устройство, управление и дейност на Функционален университетски център докторанти (2013)