BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Декан на факултет "Комуникации и електрообзавеждане в транспорта"

Име: ИВАН КОСТАДИНОВ МИЛЕНОВ
Научно звание: професор
Научна степен: доктор
   
Тел./Факс: (+359 2) 9709-421
e-mail:

f_ket@vtu.bg

   
     

Образование и академично израстване:

     
  • Инженер по специалността "Електрически машини и апарати" -ТУ София, 1980 г.
  • Асистент по научна специалност 02.01.50 "Локомотиви, вагони и трамваи" – 1987 г., ВТУ "Т. Каблешков"
  • Доктор по научна специалност 02.04.05 "Електрически апарати" – 1990 г., ВТУ "Т. Каблешков"
  • Доцент по научна специалност 02.04.05 "Електрически апарати" – 2000 г., ВТУ "Т. Каблешков"
     

Основни лекционни курсове:

 

Електрически машини и апарати, Електрически машини, Електрически апарати, Ел.част на ел. централи, Променливотокови тягови електрозадвижвания, Проектиране на съоръжения за електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта, Високоскоростен транспорт

 

Професионално развитие:

     

от м.09.2009 г.: Декан на факултет "КЕТ" при ВТУ "Тодор Каблешков"
2008: Директор на Транспортен колеж при ВТУ "Тодор Каблешков"
2000- 2008: Ръководител на катедра „ЕЕТ” при ВТУ "Тодор Каблешков"
1987 - 2000: Асистент, старши асистент, главен асистент във ВТУ "Тодор Каблешков"
1983 - 1986: Редовен аспирант в ТУ-София
1980 - 1983: Инженер в ИЕТ, София

 

Интереси:

 

електрически транспорт, електроснабдяване и електрообзавеждане, променливотокови задвижвания, високоскоростен транспорт, преобразуватели, ел.централи и подстанции, нанотехнологии

 

Публикационна дейност:

 
  • над 50 научни публикации у нас и в чужбина – Австрия, Полша, Русия, Сърбия;
  • съавтор на три учебника
 

Друга дейност:

 
  • ръководител на над 30 дипломанта и 1 докторант
  • председател на Национално дружество на електроинженерите в транспорт (НДЕТ) в Република България
  • член на КИИП с пълна проектантска способност и участие в голям брой международни, национални и регионални проекти
 
» Назад