BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Кандидатстудентска кампания 2016

 

КЛАСИРАНЕВТУ "Т.Каблешков" обявява ограничен брой свободни места за редовно и задочно обучение за ОКС "бакалавър".

Приемът на студенти в ОКС "бакалавър" през 2016 г. е чрез:
Държавен зрелостен изпит по:
1. Български език и литература; (за всички специалности и форми на обучение)
2. Математика;
3. Физика;
4. География. (за специалност Икономика на транспорта)

Конкурсен тест 16.04.2016 г.

Конкурсен тест 11.06.2016 г.
Конкурсен тест 05.07.2016 г.

Информация

 • Кандидатстудентски документи се приемат от 11.01.2016 г. всеки работен ден от 08:30 ч. до 15:45 ч. в Ректората на ВТУ, ет. 1, централно фоайе.

 • Адрес: 1574 София, ул. „Гео Милев” 158

 • За повече информация: тел. 02 9709 286 и 02 9709 230

 • Кандидатстудентската такса е в размер на 30 лв. и може да се плати в касата на университета или по банков път:

  Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
  БНБ ЦУ
  IBAN: BG48BNBG96613100128201
  BIC: BNBGBGSD
  Основание за плащане: кандидатстудентска такса на (трите имена, ЕГН)