BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

ПРОЕКТ - Концепции за продължаващо обучение за по-нататъшно повишаване на безопасността в релсовите транспортни системи – КОНСТАНТ

ВТУ “Тодор Каблешков” е една от трите български (и от общо деветте) институции, спечелили конкурса за проекти по българо-австрийското сътрудничество, обявен от представителствата на ASO в България и Любляна в рамките на програмата “Сътрудничество в научните изследвания и създаване на мрежи между Австрия и Югоизточна Европа”. Aкцентът в конкурса тази година беше “Приносът на науката за европейската интеграция на страните от Югоизточна Европа – научни изследвания върху взаимодействието образование-общество и наука-общество”. ВТУ “Тодор Каблешков” е координатор на проекта CONcepts for life long learning to further increase SafeTy on rail based trANsporT systems – CONSTANT (Концепции за продължаващо обучение за по-нататъшно повишаване на безопасността в релсовите транспортни системи – КОНСТАНТ), който ще бъде осъществен с партньори от Института за транспортни науки при Университета за природни източници и приложни науки за живота във Виена, Австрия, Техническия университет в Букурещ, Румъния и Машинния факултет в Кралево, Сърбия и Черна гора. Продължителността на проекта е 10 месеца (01.06. 2006 г. – 31.03.2007 г.). Екипът от ВТУ “Тодор Каблешков” включва: гл. ас. инж. Маргарита Георгиева, катедра “СОТС”, координатор на проекта; гл. ас. д-р Анна Джалева-Чонкова, катедра “Хуманитарни науки и чужди езици”; ас. инж. Илка Стефанова, катедра “СОТС”,.

Главната цел на проекта CONSTANT е да се разработят концепции за продължаващо обучение на кадрите от релсовия транспорт, като се вземат предвид новите изисквания в този сектор в условията на паневропейските коридори, преминаващи през Балканския полуостров. Концепциите ще бъдат предназначени за повишаване преди всичко на знанията по европейските стандарти и директиви за безопасност и сигурност на транспорта, както и на личната отговорност като приоритетна задача наред с осъществяваните инфраструктурни проекти.

Концепциите за трите балкански държави ще бъдат разработени на базата на изследване на “добрите практики” в продължаващото обучение за железопътни специалисти в Австрия (проучването може да бъде разширено и по отношение на други железопътни администрации в немскоговорящите страни), съобразно със специфичните потребности в България, Румъния и Сърбия и Черна гора за приспособяване на модела от страните членки на ЕС и в съответствие с традициите им в следдипломното обучение и условията в релсовите транспортни системи. Сравнението на резултатите ще позволи да се изясни ситуацията в трите балкански страни и да се препоръчат най-подходящите и ефективни методи, които да се вградят в съществуващите системи за професионално образование и продължаващо обучение. Концепциите, които ще бъдат разработени по проекта, имат за цел да подобрят съществуващата практика и, придружени с необходимата научна и методическа помощ, ще бъдат предложени на целевите групи транспортни компании. По такъв начин партньорите по проекта ще покажат незаменимата роля на научноизследователските институти и университетите за повишаване на компетентността на кадрите и съответно ще допринесат за устойчивото развитие на транспорта според изискванията на Европейския съюз.

Назад