BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Процедури за заемане на академична длъжност през 2016 г.

АРХИВ 2015 :: АРХИВ 2014 :: АРХИВ 2013 :: АРХИВ 2012 :: АРХИВ 2011 ::

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ПРОФЕСОР"

По научна специалност:

  • Област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика
  • Професионално направление 4.2 "Химически науки"
  • "Химия на високомолекулярните съединения" /Химия, Екология, Експлоатационни материали/
 1. Kандидат: доц.дн Галина Иванова Замфирова

 

***

По научна специалност:

  • Област на висше образование 5.Технически науки
  • Професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"
  • /Машинознание и машинни елементи/
 1. Kандидат: доц.д-р инж. Иван Атанасов Коларов
***

По научна специалност:

  • Област на висше образование 4."Природни науки, математика и информатика"
  • Професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки "
  • /Информатика, електронен бизнес/
 1. Kандидат: доц.д-р Мария Петкова Христова
***

 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ"

По научна специалност:

  • Област на висше образование 5. "Технически науки"
  • Професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"
  • /Осигурителна техника и системи/
 1. Kандидат: ас. д-р инж. Емилия Андонова Димитрова

 

***

По научна специалност:

  • Област на висше образование 5. "Технически науки"
  • Професионално направление 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"
  • /Взаимодействие между видовете транспорт/
 1. Kандидат: гл. ас. д-р инж. Андрей Йорданов Борисов
***

По научна специалност:

  • Област на висше образование 5. "Технически науки"
  • Професионално направление 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"
  • / Международен транспорт/
 1. Kандидат: гл. ас. д-р инж. Юлия Евгениева Варадинова-Милкова
***

По научна специалност:

  • Област на висше образование 5. "Технически науки"
  • Професионално направление 5.1. "Машинно инженерство"
  • /Пътни и строителни машини/
 1. Kандидат: гл. ас. д-р инж. Борис Георгиев Петков
***

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

По научна специалност:

 1. Kандидат: ас.д-р Петя Делчева Коралова
 2. Kандидат: д-р Албена Трифонова Трифонова - Щърбанова - Не е допусната до участие в конкурса по решение на Комисията за проверка на документите с Протокол № 76/ 02.06.2016г.
***

По научна специалност:

 1. Kандидат: ас.д-р Иван Васков Петков
***

По научна специалност:

  • Област на висше образование 5."Технически науки"
  • Професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"
  • /Теоретични основи на комуникационната техника/
  • Заповед за определяне на научно жури
 1. Kандидат: ас.д-р инж. Илка Радославова Стефанова
***

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "АСИСТЕНТ"

 1. По научна специалност:
  • Област на висше образование 5. "Технически науки"
  • Професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"
  • /Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта/ - 2 броя
 2. Kандидат: инж. Мартина Райчинова Тончева
 3. Kандидат: инж. Любомир Симеонов Секулов
 4. Заповед за провеждане на конкурс
 5. Доклад от Председател на конкурсна комисия за избор на асистенти
***
 1. По научна специалност:
  • Област на висше образование 5. "Технически науки"
  • Професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"
  • /Теоретична електротехника/
 2. Kандидат: д-р инж. Цветелина Богданова Симеонова
 3. Kандидат: инж. Васил Димитров Вътаков
 4. Заповед за провеждане на конкурс
 5. Доклад от Председател на конкурсна комисия за избор на асистент

 

« Назад