BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Декан на факултет "Транспортен мениджмънт"

Име: ТОШО ТРИФОНОВ КАЧАУНОВ
Научно звание: Професор
Научна степен: доктор
   
Тел./Факс: (+359 2) 9709-454
e-mail:

f_tm@vtu.bg

   
     

Образование и академично израстване:

     
  • инженер по специалността Експлоатация на железопътния транспорт - ТУ София
  • тема на дисертационния труд:"Усъвършенстване на взаимодействащите процеси на железопътния и другите видове транспорт" - 1974
  • проведени курсове за повишаване на квалификацията в МИИТ, Москва - 1975
  • доцент по специалността 02.14.05. "Управление и експлоатация на железопътния транспорт"-1987
     

Основни лекционни курсове:

 

Моделиране и оптимизация на превозния процес, Имитационно моделиране в транспорта, Взаимодействие между видовете транспорт, Градски транспорт, Статистическа обработка на данни.

 

Професионално развитие:

     

от м.09.2009г.: Декан на факултет "ТМ" при ВТУ “Т. Каблешков”
08.12.2008г.: Декан на факултет "ТТУТ" при ВТУ "Тодор Каблешков"
1998 - 2008: Ръководител на катедра ТОУТ при ВТУ "Тодор Каблешков"
1987 - досега: Доцент във ВТУ "Тодор Каблешков"
1985 - 1987: Главен асистент във ВТУ "Тодор Каблешков"
1971 - 1985: Асистент, старши асистент и главен асистент в ТУ София
1970 - 1971: Инженер в НИИТ, София

 

Интереси:

 

към проблеми свързани с взаимодействието между видовете транспорт, моделиране и оптимизиране на транспортните системи и градски транспорт

 

Публикационна дейност:

 
  • над 90 публикации в научни списания;
  • автор на 5 учебника и ръководства: Моделиране и оптимизация на транспортните процеси, ЕТС и взаимодействие на железопътния с другите видове транспорт, Градски пътнически транспорт и др.
  • ръководител на над 80 дипломанта и 8 докторанта, като един е защитил успешно дисертация
 

Друга дейност:

 

Водолазна квалификация и капитанско свидетелство 10 БРТ

 
» Назад