BG FR US
 Изисквания за публикуване

Изисквания за публикуване

Изисквания
при списването и издаването на Годишника на ВТУ „Тодор Каблешков”

Списването и издаването на Годишника да се извършва при следните изисквания:

 1. Студийните материали, представляващи част от:
  • дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – обем до 60 страници;
  • хабилитационен труд – до 70 страници;
  • дисертация за придобиване на степента „доктор на науките” – до 80 страници;
 2. Материалът да не е публикуван в други издания, освен под формата на научни доклади
 3. Резюметата на представените ръкописи са до 1 стандартна страница
 4. Депозираният материал се оценява от двама рецензенти
 5. Представеният ръкопис не се връща на авторите

Технически изисквания, на които следва да отговарят представените материали:

 1. Технически характеристики:
  • изпълнение MS Word 2003 (минимум);
  • размер на страницата А4;
  • шрифт – Times New Roman 13 pt;
  • полета – стандартни (Top – 20 mm.; Bottom – 20 mm; Left – 25 mm; Right – 20 mm;
  • номерация на страницата – горе вдясно;
  • текст под линия – размер 10 pt; графики и фигури с високо качество;
 2. Депозиране на материалите – една разпечатка (на хартиен носител). След стилова редакция се представя една разпечатка на хартиен носител и в електронен вид (CD);
 3. Въвеждане на десетичната система на номериране, без разделяне на съдържанието на глави
 4. Правилата за цитиране са съгласно ”БДС 17377 – 96 Библиографско цитиране”

 

« Назад