BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Система за управление на качеството

Висшето транспортно училище Тодор Каблешков е разработило, внедрило от 2002 г. и поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на Стандарт ISO 9001:2000. В тази връзка функционират и Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав и Система за проверка и оценяване знанията на студентите. В началото на 2002 г. Академичния съвет със свое решение възприе системата за подържане качеството на обучение и на академичния състав да бъде изградена в съответствие със стандарт ISO 9001:2000.

Системата за управление на качеството във ВТУ “Тодор Каблешков” е разработена от проектен екип под ръководството на Ректора.

На 20.06.2003 г. Международната сертифицираща организация Moody Q Zert GmbH проведе сертификационен одит и след като установи, че внедрената Система за управление на качеството отговаря на всички изисквания на стандарта издаде на училището международен сертификат номер Q030602, валиден от 25.06.2003 г. От тогава ежегодно се провеждат външни одити на системата, а на всеки три години се прави ресертификационен одит. Сертифициращата организация проведе обучение на сътрудници на училището за вътрешни одитори, които провеждат вътрешните одити и контролират функционирането на системата.

От 2009 година Системата за управление на качеството във ВТУ съответства на Стандарта EN ISO 9001:2008.

Сертификат от 2015 година с валидност до 2018 г.

Ръководството на Висшето Транспортно Училище “Тодор Каблешков” официално е декларирало своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.
За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Висшето Ръководство определя основните измерими ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО.