BG FR US
 Годишник на ВТУ

Годишник на ВТУ

Изисквания за публикуване | За контакти

 

 
Годишник

Редакционен съвет

Проф. дтн инж.-мат. Петър Колев – главен редактор

Проф. д-р Даниела Тодорова – зам.- главен редактор

Проф. д-р инж. Неделчо Неделчев – стилов редактор

и членове:

Проф. дтн инж. Христо Христов

Проф. дтн инж.-мат. Антонио Андонов

Проф. д-р инж. Иван Миленов

Проф. д-р инж. Васил Александров

Проф. д-р Емил Железов

Проф. д-р инж. Кирил Карагьозов

Доц. д-р инж. Чавдар Колев

инж. Вера Григорова - технически секретар

ISSN 1314-362X

 

 

Всички материали се приемат при условие, че авторът не ги публикува на друго място. Той носи отговорност за прецизността и достоверността на своите тези и на изнесената информация.

 

 1 / 2010

 2 / 2011

 3 / 2012

 4 / 2013

 5 / 2014

 6 / 2015

 7 / 2016