BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Единен център за информационно и телекомуникационно обслужване

Мениджър на ИТ център: доц. д-р инж. Димитър Димитров, тел. 9709-222
Местоположение: Ректорат, ет. 2 ст.22

Екип:

Старши експерт, администриране компютърни и информационни системи:
Нина Гергова
Инженер, хардуер: инж. Райчо Райчев, тел. 9709-378
Експерт, телекомуникации и мрежи за данни: инж. Любомир Стойчев, тел.9709-223
Програмист, системи за управление на база данни и софтуерни приложения:
Експерт, администриране на компютърни системи :инж. Веселка Пискулева, тел. 9709-440

 

От 31.03.2005 г. ВТУ "Т. Каблешков" предлага на студенти и преподаватели безжичен Интернет (WiFi). Ползването на услугата е напълно безплатно и в съответствие с правилата на предишен проект "iNet" на МТС за ВУЗ чрез агенция "Развитие на съобщенията и информационните и комуникационни технологии". За повече информация – http://www.izone.ict.bg

 

Центърът към ВТУ "Т.Каблешков" осигурява условия за високо-ефективна учебна дейност и провеждане на научни изследвания в областта на информационните технологии. Поддържа библиотека от лицензирани програмни продукти. Центърът е ядрото на действащата виртуална среда за обучение като внедрява съвременни технологии за е-обучение и подпомага преподавателите и служителите в използването на иновативни мултимедийни ресурси. Центърът развива и поддържа технологичната структура в Университета за осигуряване на лесен достъп до уеб-базираните системи, които подпомагат творческата дейност и стимулират активното участие на преподаватели и обучаеми. Центърът внедри нова информационна система за видеореклама и видеообмен, отразяваща специфичните потребности на университетската среда.

Към ЕЦИТО има изградени шест компютърни зали:
- компютърни зали за основно обучение по информатика;
- CAD/CAM системи - 2 зали;
- зала "Симулационно моделиране в транспорта и комуникациите";

Компютърни зали за основно обучение по информатика

Студентите се обучават на текстообработка, електронни таблици, бази данни, графичен интерфейс, компютърни системи и мрежи, и програмиране с алгоритмични езици. В тези зали се провеждат занятия от всички специалности и образователно-квалификационни степени. Тук се разработват курсови проекти, курсови задачи и дипломни работи.

CAD/CAM системи

 

Зала "Симулационно моделиране в транспорта и комуникациите"

 

Аудио-визуален комплекс:

- студио;
- видео-зала.

Аудио-визуалното студио към ВТУ "Тодор Каблешков" разполага с модерна мулти-медийна техника и комфортна видео зала. За онагледяване и за издигане на още по-високо ниво на учебния процес, в студиото се изготвят учебни и научни филми, рекламни клипове, видео заснемане на крупни мероприятия в училището. Разполагаме с 151 броя технически филми специфични за железопътния транспорт, безопасност и охрана на труда, екология, транспортно строителство, много документални филми за историята на училището. За информация и контакт: инж.Васил Димитров,тел.:9709-398

Новоизградена видео-зала с капацитет 87 места корпус Библиотека - 6201

 

« « Назад