BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Училищен координатор за прилагане на Системата за натрупване и трансфер на кредити(СНТК / ECTS)

доц. д-р Румен Костадинов Улучев

тел: (02) 9709-406 ; (02) 9709-478

кабинет: Ректорат, ет. 3, стая 43

e-mail: ruluchev@vtu.bg

« Назад