BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Акредитация

Висшето транспортно училище е държавно висше училище акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация на Република България.

Последната институционална акредитация е дадена на 15.11.2012 г. за срок от пет години и е с оценка "8,60".

Акредитираните основни структурни звена на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" са:

Факултет "Транспортен мениджмънт",
Факултет "Комуникации и електрообзавеждане в транспорта",
Факултет "Техника и строителни технологии в транспорта".

 

Акредитираните професионални направления във Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" са:

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

АКРЕДИТИРАНО ДО

ОЦЕНКА

СПЕЦИАЛНОСТ

ЗА ОКС

3.8. Икономика 

29.10.2018 г.

8,50 

Икономика на транспорта

бакалавър, магистър

Икономика на транспортна фирма

магистър

Икономика на малките и средни предприятия

5.1.Машинно инженерство

05.12.2019 г.

8,53

Железопътна техника, Автомобилна техника,
Инженерна логистика и строителна техника, Управление на технически системи за екология и логистика

бакалавър,
магистър

Железопътна техника, Автомобилна техника,
Инженерна логистика и строителна техника, Транспортна техника, Автоматизирано проектиране в машиностроенето, Автотехническа експертиза, Двигатели с вътрешно горене

магистър

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

03.06.2022 г.

9,00

Електроенергетика и електрообзавеждане

бакалавър, магистър

Електроенергетика и електрообзавеждане, Електромобили, Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници магистър

5.3 Комуникационна и компютърна техника

06.11.2015 г. (разкрита е процедура за следваща акредитация)

много добра

Комуникационна и осигурителна техника

бакалавър, магистър

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

21.11.2019 г.

9,19

Технология и управление на транспорта

бакалавър, магистър

Транспортен мениджмънт и логистика

магистър

5.7 Архитектура, строителство и геодезия

26.03.2016 г. (разкрита е процедура за следваща акредитация)

много добра

Транспортно строителство

бакалавър, магистър

5.13 Общо инженерство

10.12.2016 г.

много добра

Индустриален мениджмънт

бакалавър

 

Акредитираните научни специалности за обучение в Образователна и научна степен „Доктор” във Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" са:


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ

Дадена акредитация на

За срок от

АКРЕДИТАЦИЯТА Е ВАЛИДНА ДО:

3.8. Икономика 

Икономика и управление в транспорта

29.10.2013 г

5 години

29.10.2018 г.

5.1.Машинно инженерство

Приложна механика

 

6 години

19.03.2015 г. (разкрита е
процедура за следваща акредитация)

Подемно-транспортни машини

03.07.2015 г.

5 години

03.07.2020 г.

Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи

03.07.2015 г.

5 години

03.07.2020 г.

Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете

03.07.2015 г.

5 години

03.07.2020 г.

Локомотиви, вагони и трамваи

03.07.2015 г.

5 години

03.07.2020 г.

Автомобилна техника

03.07.2015 г.

5 години

03.07.2020 г.

Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите

03.07.2015 г.

6 години

03.07.2021 г.

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта

03.06.2016 г.

6 години

03.06.2022 г.

Теоретична електротехника

03.06.2016 г.

6 години

03.06.2022 г.

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Теоретични основи на комуникационната техника

 

6 години

18.11.2015 г. (разкрита е
процедура за следваща акредитация)

Комуникационни системи и мрежи

 

6 години

18.11.2015 г.

Терминални устройства в комуникационната техника

 

6 години

18.11.2015 г.

Осигурителна техника и системи

 

6 години

18.11.2015 г. (разкрита е
процедура за следваща акредитация)

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Транспортни системи и траспортни технологии

21.11.2013 г.

5 години

21.11.2018 г.

Управление и експлоатация на железопътния транспорт

21.11.2013 г.

5 години

21.11.2018 г.

5.7 Архитектура, строителство и геодезия

Строителни конструкции

 

6 години

22.01.2016 г. (разкрита е
процедура за следваща акредитация)

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения

 

6 години

22.01.2016 г. (разкрита е
процедура за следваща акредитация)

Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения

 

6 години

22.01.2016 г. (разкрита е
процедура за следваща акредитация)

Технология и механизация на строителното производство

 

6 години

08.04.2017 г.

Земна основа, фундиране и подземно строителство

 

6 години

08.04.2017 г.

Строителни материали и изделия и технология на производството им

 

6 години

08.04.2017 г.