BG FR US
КОМПЛЕКС ВТУ
 ВТУ "Тодор Каблешков"

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИПроект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Бенефициент - Министерството на образованието и науката
Партньор - Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София.
Цели

Да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
Изисквания
Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма.
Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика.
Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.
Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от обучаваща организация.
http://praktiki.mon.bg/sp/