BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Подемно-транспортни машини

Разполага с два стенда -стенд кранова количка и стенд мостов кран. Те са оборудвани с тензометрична и измервателна апаратура, като получените данни се обработват на персонален компютър. Измервателната и регистриращата апаратура позволяват да се наблюдават процесите при работата на подемно транспортните машини.
За информация и контакти-катедра: "ПОДЕМНО ТРАНСПОРТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ", тел.:9709-312

Метални конструкции на пътни и строителни машини

В лабораторията са изградени два стенда: стенд- изпитване на полиспасни системи на подемно-транспортните, пътните и строителни машини и стенд - изпитване на кранови греди. Измервателната апаратура е свързана към компютър и дава възможност да се регистрират редица параметри на крановите механизми. В лабораторията се обучават студенти от специалностите "Транспортна техника и технологии", "Технология и управление на транспорта" и "Транспортно строителство" в образователна квалификационна степен "бакалавър".
За информация и контакти-катедра:"ПОДЕМНО ТРАНСПОРТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ", гл.ас.д-р.инж.Любомир

Изпитване на кранови спирачки

Лабораторията разполага с два стенда, стенд - кранови спирачки и стенд - роботизирани системи. Оборудвани са с измервателна апаратура свързана с компютър, която позволява да наблюдаваме поведението на крановите механизми в процес на спиране. Роботизираната система позволява да се изучават устройствата и управлението на промишлените роботи.
За информация и контакти-катедра:"ПОДЕМНО ТРАНСПОРТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ", тел.: 9709-312.

Железопътни строителни машини

В лабораторията са изградени два стенда: стенд - определяне производителността на пътеполагащ кран и откриване на симулирани повреди и стенд - определяне на силите при повдигане и рукане на релсово-траверсова скара. Изучават се системи на железопътните строителни машини и процесите при ремонт на железния път. В лабораторията се обучават студенти от специалностите "Транспортна техника и технологии", "Транспортно строителство" и "Инженерна логистика и строителна техника".
За информация и контакти-катедра:"ПОДЕМНО ТРАНСПОРТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ", гл.ас..инж.Борис Петков, тел.:9709-317.

Машини за непрекъснат транспорт

В лабораторията са изградени три стенда: стенд - лентов транспортьор, стенд - ролков транспортьор и стенд - гравитационен спускател. Тук се изучават устройството и работата на машини за непрекъснат транспорт по дисциплините: "Подемно- транспортни машини", "Подемно-транспортна техника" и "Строителна техника".
За информация и контакти-катедра:"ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ", проф.д-р.инж.Димитър Петров, тел.:9709-312.

Хидро и пневмо задвижване на подемно-транспортни, пътни и строителни машини

Лабораторията разполага с четири стенда: стенд - изпитване на центробежни водни помпи, стенд - изпитване на вентилатори, стенд за изпитване на разнообразни елементи, машини и системи за хидрозадвижване и стенд - пневмоавтоматика. Изследват се и се изучават елементите и системите за хидравлично и пневматично задвижване на транспортната и подемно-транспортната и строителна техника.
За информация и контакти-катедра: "ПОДЕМНО ТРАНСПОРТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ", гл.ас.инж.Венцислав Василев, тел.:9709-317.

Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните и складови работи

Разполага с три стенда: стенд-статично изпитване на товарни единици, стенд-вибро изпитване на товарни единици и стенд-динамично изпитване на товарни единици и тензометрични измервания Лабораторията е оборудвана с тензометрична апаратура за измерване на параметрите при транспортно-манипулационните процеси. В лабораторията се обучават студенти от специалностите "Транспортна техника и технологии", "Технология и управление на транспорта" и "Подемно транспортна и строителна техника".
За информация и контакти-катедра:"ПОДЕМНО ТРАНСПОРТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ", гл.ас.д-р.инж.Борислав Колев, тел.:9709-432.

Назад