BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Микро-компютърни системи

В лабораторията са реализирани микрокомпютърна гарова централизация и микрокомпютърна диспечерска система. Провеждат се упражнения с практическа насоченост, като се осигурява възможност за преконфигуриране и използване на макетите като развойни системи и отработване принципите на проектиране на такива системи. Чрез реализирания макет на микрокомпютърна гарова централизация, студентите се запознават с възможностите на компютърната техника за високо и отговорно управление, с принципите на изграждане на такива системи и техните функционални възможности и приложения.
За информация и контакти-катедра: "СОТС", гл.ас.Борислав Бояджиев, тел.:9709-297, е-mail: bboiadjiev@vtu.bg

Автоматично регулиране движението на влаковете

В лабораторията са монтирани действащи макети на системите и устройствата, който се използват в БДЖ-ЕАД за осигуряване на безопасността и регулярността на движението на влаковете в междугарията. Реализирана е системата Автоматична Локомотивна Сигнализация (JZG-703). В лабораторията се правят научни изследвания и конструктивни разработки за адаптиране на Европейските системи към изискванията на Българската железопътна администрация.

Терминална и офис техника

Лабораторията е съоръжена с необходимите учебни макети, измервателна техника и учебни пособия, над 40 измервателни уреда и 28 макета. Тук се провеждат учебни занятия по дисциплините - Терминална и офис техника, Аудио и видео техника, Терминални интерфейси и протоколи, Измервания в комуникациите. В часовете по дадените дисциплини се разглеждат основните принципи в конкретната техника и съвременните технически реализации
За информация и контакти-катедра: "СОТС", доц.д-р.инж.И.П.Топалов, тел.:9709-494, e-mail: ivo_topalov@vtu.bg

Комутационна, мултиплексна и кабелна техника

Тук се провеждат занятия по дисциплините - Комутационна и мултиплексна техника, Комуникационни мрежи и телетрафик, Специални съобщителни връзки. Тя представлява действащ макет на реален фрагмент от съобщителната мрежа на БДЖ-ЕАД и съдържа звездообразна конфигурация, включваща 3 телефонни централи и апаратура по специални съобщителни връзки.

Основи на осигурителната техника, Радиокомуникации

Основи на цифровата и микропроцесорна техника, Електрически и електронни измервателни устройства

Назад