BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

Машинни елементи

В лабораторията се провеждат упражнения със студенти от задочни и редовни курсове на обучение по образователно-квалификационни степени "специалист" и "бакалавър". Лабораторните упражнения имат за цел да се изследват някой по-важни за практиката характеристики на машинни елементи и механизми: съединения на машинните елементи (резбови, пресови, еластични елементи), машинни елементи на въртеливо движение (валове, плъзгащи лагери, еластични съединители) и механични предавки (зъбни, червячни и ремъчни предавки). Изследванията се провеждат чрез специализирани стендове, в които са заложени съвременни методи за измерване на физико-механични величини. Обучаемите получават практически навици за експериментално изследване на характеристиките на машинни елементи.
За информация и контакти - катедра :"МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ, МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ХИМИЯ", доц.д-р.инж.Димитър Ралев, тел.: 9709-371, e-mail: ralev@vtu.bg

Взаимозаменяемост, стандартизация и технически измервания

Лабораторията е изградена в периода 1988-1991г. В нея се провеждат лабораторни и семинарни упражнение по дисциплини изучавани от специалностите от факултет "Техника, технология и управление в транспорта" към ВТУ "Т.Каблешков". Оборудването позволява на обучаемите да се запознаят с основните методи и средства за контрол на детайли и сглобени единици в общото машиностроене. Методичното развитие и допълването на материалната база, разширяват възможностите за индивидуална работа със студентите в лабораторията и разширяване на тематиката и обема на решаваните задачи.
За информация и контакти - катедра :"МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ, МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ХИМИЯ", гл.ас.инж.Илия Щъркалев, тел.:9709-433, e-mail: ilia_shtarkalev@abv.bg

Металография

В лабораторията извършват квалифицирани изпитвания в областта на микро- и макроструктурните изследвания на черните и цветни метали. Лабораторията е оборудвана с високотехнологични уреди и апарати за:
- подготовка на макро- и микрошлифоване;
- определяне на неметалните включения в метали и сплави;
- определяне големината на зърната;
- макроструктурен анализ на метали и сплави;
- микроструктурен анализ на метали и сплави;
- определяне на микротвърдостта на метали и сплави (микровикерс).

За информация и контакти - катедра: "Машинни елементи, материалознание и химия", тел.:9709-275, гл.ас. инж. Т.Авджиева, e-mail: tmph@vtu.bg

Ренгеноструктурен анализ

Тук се провеждат упражнения от курса-Материалознание в който се изследват кристалния строеж на металите и сплавите.
За информация и контакти - катедра: "Машинни елементи, материалознание и химия", тел.:9709-394, доц.д-р.инж.Н.Кемилев

Механични изпитвания

В лабораторията се извършват измервания на твърдост на метали и сплави по метода Бринел и Рокфел. Изпитване на удар, изпитване на износване, изпитване на умора и провеждане на термична обработка върху лабораторни образци.
За информация и контакти - катедра: "Машинни елементи, материалознание и химия", тел.:9709-275 , гл.ас. инж. Т.Авджиева, e-mail: tmph@vtu.bg

Химия

ВТУ “Тодор Каблешков” разполага с две лаборатории по химия. В тях се провеждат лабораторни упражнения по дисциплината Химия и се извършват експерименти и изследвания, свързани с научната работа на преподавателите. Има богат набор от лабораторна стъклария, реактиви, прибори и уреди, които позволяват провеждането на разнообразни и интересни лабораторни упражнения. тук студентите чрез различни опити и изготвяне на лабораторни протоколи разширяват и задълбочават своите познания върху основните химични закономерности, върху химичните свойства и превръщания на някои експлоатационни и конструкционни материали, използвани в транспорта. Запознават се практически с процесите при химичните източници на електричен ток, каквито са например акумулаторите, корозията на металите, състава и свойствата на смазочните материали и техните химични изменения при експлоатация, свойствата на полимери и композиционни материали, химични процеси при строителните свързващи вещества. Така бъдещите инженери и специалисти в областта на транспорта ще могат с разбиране да решават въпроси, свързани с качеството и надеждността на материалите, да знаят какви промени могат да настъпят с тях при експлоатация, превоз и съхранение.
За информация и контакти - катедра: "Машинни елементи, материалознание и химия", тел.:9709-388, доц.д-р.Й.Петков, e-mail: jpetkov@vtu.bg

Физика

Практическите занятия по Физика се провеждат в две учебни лаборатории, в които посменно, на цикли, се разполагат установки за извършването на лабораторни задачи от разделите механика, молекулна физика, термодинамика, електричество и магнетизъм, геометрична и вълнова оптика, атомна физика и физика на твърдото тяло. Целта на тези практически занятия е студентите да усвоят по-задълбочено курса по физика, да се запознаят с използваната литература и методите за измерване, да добият умения и навици за извършване на точни измервания, да формират способности за анализ на получените резултати, което се явява основа за следващите общотеоретични и специални дисциплини.
За информация и контакти - катедра: "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ФИЗИКА", тел.:9709-483, гл.ас.В.Гайдаров.

Назад