BG FR US
 ВТУ "Тодор Каблешков"

ИЗДАНИЯ 2009г.

Справочник кандидат - студенти З.Бакалов, Г.Димитров,Х.Богданов, А.Христова “Електрически мрежи и системи” А.Андонов, Г.Чернева “Информационни системи в енергетиката” В.Василев “Ръководство за лабораторни упражнения по хидравлични и пневматични машини и задвижвания”
Р.Улучев, Д.Михалев “Приложна математика” И.Асенова, Д.Данаилов, Г.Чернева “Методическо ръководство за решаване на задачи и подготовка на курсови работи по Теоретична електротехника 1 част” И.Асенова, Д.Данаилов, Г.Чернева “Методическо ръководство за решаване на задачи и подготовка на курсови работи по Теоретична електротехника 2 част” В.Гайдаров, Д.Германов,Ръководство за лабораторни упражнения по физика
Е.Иванов, Е.Димитрова, Методическо ръководство за лабораторни упражнения по Основи на автоматиката и телемеханиката Т.Размов, Д.Димитров, Ръководство за лаб. упражнения и курсово проектиране по Управление на проекти Р.Ангелова, И.Асенова, Г.Чернева, Ръководство за лабораторни упраженения по Електрически измервания П.Колев, Д.Патьов, А.Димитров, Приложна механика
Л.Балканска, Механика на флиудите Т.Качаунов, А.Борисов, Взаимодействие между видовете транспорт Н.Георгиев, Основи на теорията на надеждността Е.Вайсилова, Методическо ръководство по счетоводство на транспортната фирма

 

« Назад